در پروازهاي داخلي داشتن کارت واکسن الزامي ميباشد.
در پروازهاي داخلي داشتن کارت واکسن الزامي ميباشد.سایر اعلانات